Informácie o spracúvaní osobných údajov

ZAČIATOK NOVÉHO KURZU
04.12.2023 o 16:30 hod.
POČET VOĽNÝCH MIEST
3
Informácie o spracúvaní osobnýchúdajov poskytované v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov(ďalej len „GDPR“) zástupcom zákazníkov a obchodných partnerov spoločnosti AŠ Tandem s.r.o.

Prevádzkovateľ vašich údajov
Spoločnosť AŠ Tandem  s.r.o., IČO: 36 792 721, so sídlom Pražská 4 , 040 11 , zapísaná v Obchodnom  registri Okresného súdu Košice  I, Okresný súd Košice I, oddiel Sro, vložka číslo: 19974/V  ako prevádzkovateľ vás týmto v súlade s GDPR informuje ospracúvaní vašich osobných údajov a o vašich právach.

Účely spracúvania vašich údajov
Vaše osobné údaje spracúvame vrozsahu nevyhnutnom pre účely:

V súlade so zákonom č. 147/2001 Z.z. o reklame a zákonom č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách vplatnom znení a zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (od25.5.2018 vstúpi do účinnosti nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnompohybe takýchto údajov a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,ktoré zrušujú zákon č. 122/2013 Z. z.), využíva AŠ Tandem s.r.o. Vaše kontaktné údaje pre účel zasielania obchodných oznámení s ponukou založenou naautomatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania, a to do doby než s týmto využitím svojho kontaktu vyjadríte nesúhlas.

Vaše údaje, ktoré spracúvame
Spracúvame nasledujúce kategórie vašich osobných údajov:

Identifikačné údaje
Aby sme vás mohli nezameniteľneidentifikovať, spracúvame osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, titul,adresa trvalého pobytu , adresa prechodného pobytu, dátum narodenia, rodnéčíslo, zamestnávateľ .

Kontaktné údaje
Aby sme vás mohli kontaktovať,spracúvame osobné údaje v rozsahu: e-mail, telefónne čísla, kontaktná adresa.

Údaje o odbornom zameraní
Aby sme vám mohli poskytnúť informácie o našich produktoch a službách, ktoré zodpovedajú vášmu odbornémuzameraniu, spracúvame osobné údaje v rozsahu: povolanie, odborná špecializácia,obchodné dotazníky.

Údaje o využívaní internetových služieb
Aby sme mohli prispôsobovať obchodnéinformácie vášmu záujmu, spracúvame osobné údaje v rozsahu: záznamy o využívanínašich internetových služieb, IP adresy zariadení a identifikátory cookies.

Príjemcovia vašich údajov
Vaše osobné údaje môžu byť zaurčitých podmienok sprístupnené štátnym orgánom (Polícii SR, súdom, Finančnejspráve SR , Sociálna poisťovňa , Zdravotná poisťovňa apod.) v rámci výkonu ichzákonných právomocí.

Doba spracúvania vašich údajov
Vaše osobné údaje sú u nás uloženépo dobu trvania zmluvy uzatvorenej medzi vami zastupovanou firmou a AŠ  Tandem s.r.o., alebo po dobu trvania vašej registrácie k využívaniu služieb AŠ Tandem s.r.o. .
Po ukončení zmluvného vzťahu medzivami zastupovanou firmou a nami, alebo po ukončení vašej registrácie kvyužívaniu našich služieb naďalej spracúvame vaše osobné údaje iba pre účely apo dobu, počas ktorej sme povinní tieto údaje uchovávať podľa všeobecnezáväzných právnych predpisov.

Pokiaľ ste nám udelili súhlas kspracúvaniu osobných údajov pre účely zasielania obchodných ponúk, je dobauloženia vašich osobných údajov 5 rokov od udelenia súhlasu.
Ako náhle uplynie doba uloženiavašich osobných údajov alebo doba, počas ktorej sme ich povinní uchovávať podľaprávnych predpisov, tak vaše osobné údaje anonymizujeme, alebo vymažeme znašich databáz a systémov.

Aké máte práva
Vaše údaje spracúvame transparentne,korektne, v súlade s GDPR a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Máte právona prístup k svojim údajom a právo na ich opravu. V prípadoch spracúvaniavašich údajov, ku ktorým ste udelili súhlas, ste oprávnení tento súhlaskedykoľvek odvolať. Pokiaľ budete chcieť odvolať súhlas so spracúvaním aneexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracúvanie vašich údajov, alebovyjadríte nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení, máte právo na vymazanie či obmedzenie spracúvania.
Právo na prístup ku svojim údajom avaše ďalšie práva uplatníte písomnou žiadosťou zaslanou poštou na adresu AŠ Tandem s.r.o, alebo žiadosťou zaslanou elektronicky na  autoskola.tandem@gmail.com
Rezervácia kurzu online


Opíšte čísla: *
Autoškola TANDEM je TOP!
V dnešnej dobe nájdete v Košiciach množstvo autoškôl, ktoré lákajú študentov na extrémne nízku cenu. Je dôležité vedieť, že cena nie je hlavný faktor, ktorý by ste mali brať do úvahy pri vašom rozhodvaní. Azda najdôležitejší je okrem kvality celej výučby priestor, ktorý dostávate Vy - študenti. U nás hodiny výcviku nikdy neskracujeme. Všetci lektori v našej autoškole majú pedagogické vysokoškolské vzdelanie a dlhoročné skúsenosti s teoretickým aj praktickým výcvikom..

  ›  Autocvičisko s umelým osvetlením vhodné na výuku aj v noci či daždi a snehu
  ›  Kurz je možné vrátane jázd a testov absolvovať aj v maďarčine a angličtine
  ›  Kvalitná výučba za prijateľnú cenu
  ›  Bezpečné, nové a pohodlné vozidlá
  ›  Garancia vrátenia peňazí za nedokončený výcvik v prípade nespokojnosti
Pokračovaním prezerania webstránky súhlasíte so spracúvaním osobných údajov. Viac info.